Check yourself where are you – Ishwar Putra Arun

images (22)

REAL GOLOK DHAM  ANAMI  – ADI–SAT / PARAM PURUSH

AGAM LOKAM (Karya Brahm)

 ALAKH LOKAM (Vaikunth)

 SAT LOK    LOKAM                  – 1. DHVANYATMAK AUM –  ADI-SHABD 

 

 

 

BHAWAR GUPHA – 2. SOHAM BRAHM – SAUMYAVASTHA / PRAKRTI (THREE – FOLD EQUILIBIRUM)

DASAM DWAR                           -3. RA RAM BRAHM  – SAT GUN (PURITY) 

TRIKUTI                                     – 4. MAYA   BRAHM / ONKAR –  RAJO GUN  

JYOTI NIRANJAN                       -5. OM BRAHM  –  RAJO GUN

TRIPLE WORLDS / PHYSICAL – AGYA CHAKRA & BELOW  – TAMO GUN

SAHAS-DAL-KANWAL

THIRD EYE

Where you stand? SAT GUN (PURITY) RAJO GUN ( MAYA   BRAHM OR OM BRAHM) / TAMO GUN /SAUMYAVASTHA

OR ABOVE.

One Comment