Adhyatmik Sammelan & Panch Maha Yagya

Adhyatmik Sammelan & Panch Maha Yagya

Punch Maha Yagya
Punch Maha Yagya

Adhyatmik Sammelan & Panch Maha Yagya at Utter Pradesh Soil

(By Ishwar Putra Arun)

Date : 23/10/2016  : Sunday –  Adhyatmik Sammelan
Date : 25/10/2016  :Tues day – Panch Maha Yagya
Date : 26/10/ 2016  : Wednes day – Gurudiksha (Naam Daan)
Place : Kharihani Bazar (Shambhu Nagar Bazar Near Canal), In Reda Field, Azamgarh, U.P.